Slavko Šajić je završio osnovne, magistarske i doktorske studije na Elektrotehničkom Fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Bavi se oblašću profesionalnih radio-komunikacija i drži predavanja iz sljedećih predmeta: Osnove telekomunikacija 1, Osnove telekomunikacija 2, Radio komunikacije, Radio komunikacije 1, Radio komunikacije 2, Osnove radarskih sistema, Digitalne telekomunikacije, Antene i prostiranje radio talasa, Savremene telekomunikacije, Odabrana poglavlja iz radio-komunikacija, Prenos signala u proširenom spektru, Osnovi komunikacija i teorija informacija.


© Katedra za telekomunikacije | Elektrotehnički fakultet | Univerzitet u Banjoj Luci | 2018