Jovan Galic je 2007. godine zavrsio integrisane studije (B.Sc. & M.Sc.) na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U zvanju je docenta i angazovan je u nastavi na predmetima Osnovi komunikacija i teorija informacija, Akustika i audio tehnika, Teorija informacija sa kodovanjem (prvi ciklus) i Obrada i ekonomicni prenos govornog signala (drugi ciklus). Stekao je doktorat iz oblasti automatskog prepoznavanja govora 2019. na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


© Katedra za telekomunikacije | Elektrotehnički fakultet | Univerzitet u Banjoj Luci | 2018